Mobile Applications


Sr No Service Type (Central/State/UT) Total No. of Applications Total No. of Downloads

1

All State

811

83557100

2

Madhya Pradesh

7

42700

3

Mizoram

2

98

4

Odisha

5

7965

5

Tamil Nadu

12

11786

6

Rajasthan

14

110972

7

Uttar Pradesh

5

195202

8

Chandigarh

3

10502

9

Andhra Pradesh

16

141570

10

West Bengal

15

29220

11

Bihar

27

38225

12

Punjab

19

137984

13

Karnataka

9

40844

14

Telangana

1

974

15

Delhi

11

11664

16

Arunachal Pradesh

3

5288

17

Gujarat

3

12158

18

Kerala

8

13751

19

Meghalaya

6

7137

20

Manipur

6

10012

21

Nagaland

1

2359

22

Himachal Pradesh

31

32021

23

Sikkim

13

21569

24

Haryana

5

19585

25

Maharashtra

27

121107

26

Jharkhand

6

165475

27

Chhattisgarh

3

21302