State wise Push SMSSr No State Count

1

Bihar

4439640361

2

Andhra Pradesh

3570059754

3

Kerala

2646722093

4

Madhya Pradesh

2637452156

5

2367116517

6

Rajasthan

2118052198

7

Karnataka

1673013503

8

Telangana

1079568620

9

Punjab

1075752357

10

1033119207

11

Maharashtra

944998006

12

Odisha

848373891

13

Tamil Nadu

844704626

14

West Bengal

813196455

15

Delhi

737736227

16

Haryana

679690301

17

Gujarat

606868827

18

Jharkhand

565315122

19

Himachal Pradesh

405721359

20

Chhattisgarh

297620490

21

Lakshadeep

188285533

22

Uttar Pradesh

176138074

23

Chandigarh

72848437

24

Andaman and Nicobar

10696412

25

Mizoram

9600800

26

Pondicherry

8675549

27

Uttaranchal

5736581

28

Jammu and Kashmir

5079491

29

Meghalaya

3232073

30

Nagaland

1867093

31

Arunachal Pradesh

533673

32

Goa

355538

33

Dadar and Nagar Haveli

242096

34

Sikkim

203015

35

Manipur

140908

36

Assam

110184

37

Daman and Diu

7944

38

Ladakh

214

39

8