State wise Push SMSSr No State Count

1

Bihar

3860314945

2

Andhra Pradesh

3085876756

3

Madhya Pradesh

2477210728

4

Kerala

2446415405

5

Rajasthan

2113078885

6

1998672556

7

Karnataka

1240380246

8

Punjab

1005178540

9

Telangana

941379832

10

Maharashtra

872859326

11

866038232

12

Tamil Nadu

806409677

13

West Bengal

667009802

14

Delhi

605915249

15

Odisha

565955418

16

Gujarat

516568315

17

Jharkhand

476826147

18

Haryana

451675498

19

Himachal Pradesh

330678981

20

Chhattisgarh

279347758

21

Lakshadeep

174130365

22

Uttar Pradesh

135334240

23

Chandigarh

63049672

24

Andaman and Nicobar

9138797

25

Mizoram

8924138

26

Pondicherry

6952789

27

Uttaranchal

5735370

28

Meghalaya

2636945

29

Nagaland

1867068

30

Arunachal Pradesh

521487

31

Jammu and Kashmir

402397

32

Goa

307461

33

Dadar and Nagar Haveli

242096

34

Sikkim

202958

35

Manipur

140908

36

Assam

84647

37

Daman and Diu

7944

38

Ladakh

214

39

0